L’afectat queda informat i consent que les dades recollides, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i del Reial Decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, seran incloses en un/s fitxer/s inscrit/s al Registre General de Protecció de Dades, del qual n’és responsable INCOGNOS RESEARCH & CONSULTANCY, SL.

Fitxer CLIENTS, la finalitat del qual és la gestió i atenció de clients, la gestió administrativa, de comandes, cobraments i pagaments, reclamacions i incidències, i qualsevol altra necessària per al manteniment de la relació comercial.

Així mateix, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a carrer Conxita Soler, 12, 4-1 a la localitat de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o mitjançant correu electrònic a info@incognos.cat i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

DanielTermes i condicions